[Infographics] 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023): Tất cả vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau

Hà Nội (TTXVN 27/10/2023) Trong 60 năm phát triển, trải qua nhiều giai đoạn, Quảng Ninh luôn xác định chăm lo cho người nghèo là chủ trương nhất quán, xuyên suốt, là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tỉnh. Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách riêng về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và ưu tiên bố trí nguồn lực lớn cho các vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách, yếu thế; từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các địa phương, vùng, miền. Nhờ đó, Quảng Ninh đạt được nhiều thành tựu về xóa đói giảm nghèo. Đến hết năm 2022, Quảng Ninh cơ bản không còn hộ nghèo, về đích trước 3 năm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.