[Infographics] Bài học lịch sử của Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Hà Nội (TTXVN 28/1/2023) Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 diễn ra cách đây 55 năm (1968-2023). Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 có giá trị lịch sử to lớn. Tầm vóc ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của cuộc Tổng tiến công vẫn được vận dụng vào những giai đoạn sau này của kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.