Bài nói chuyện của Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh tại buổi Lễ ra mắt của các vị lãnh đạo Nhà nước (7/1960)

Bản tin của Việt Nam Thông tấn xã, số 197, ngày 16/7/1960

Bài nói chuyện của Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh tại buổi Lễ ra mắt của các vị lãnh đạo Nhà nước

 

Bài nói chuyện của Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh tại buổi Lễ ra mắt của các vị lãnh đạo Nhà nước


Bài nói chuyện của Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh tại buổi Lễ ra mắt của các vị lãnh đạo Nhà nước