Bài nói chuyện của Hồ Chủ tịch trước Quốc hội Indonesia ngày 28/2/1959

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng từ 2/1951 đến 9/1969; Tổng Bí thư từ 10/1956 đến 9/1960Hồ Chí Minh