Bài nói của đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Hội Nông dân Việt Nam

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng từ 6/1991 đến 12/1997Đỗ Mười

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 19/11/1993