Bài phát biểu của đồng chí Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ướng Đảng tại Đại hội lần thứ VIII Công đoàn Việt Nam

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng từ 12/1997 đến 4/2001 Lê Khả Phiêu

Tin Trong nước của TTXVN (số 310-TTX), ngày 05/11/1998.