Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội lần thứ IV Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 2/1/2003)

Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội lần thứ IV Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam
(Hà Nội, Ngày 2 tháng 1 năm 2003)

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
Thưa các vị đại biểu Đại hội,

Hôm nay tôi vui mừng đến dự "Đại hội lần thứ IV đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc".

Thay mặt Đảng, Quốc hội và Chính phủ, tôi gửi tới Đại hội lời chào mừng nhiệt liệt, qua quý vị gửi đến đồng bào Công giáo cả nước lời chúc năm mới dồi dào sức khỏe và hạnh phúc, sống tốt đời đẹp đạo.

Nhà nước ta trước sau như một thực hiện chính sách "tín  ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết" mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra  ngay từ phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân  chủ Cộng hòa (ngày 3/9/1945). Từ đó đến nay, trải qua hai cuộc kháng  chiến trường kỳ gian khổ, nhân dân ta đã đoàn kết kiên cường, anh  dũng đấu tranh chống thực dân, đế quốc giành độc lập, thống nhất Tổ quốc và ngày nay cùng nhau xây dựng trong hòa bình một xã hội công  bằng, dân chủ, văn minh. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân  ta, trong đó có đồng bào Công giáo, đã được nâng cao rõ rệt. Vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế ngày một nâng cao.

Đồng bào Công giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn  hăng hái thi đua yêu nước. Những phong trào như: xóa đói giảm nghèo,  xây dựng cuộc sống mới trên địa bàn dân cư... ngày càng phát triển  sâu rộng và có hiệu quả trong đồng bào Công giáo. Những giá trị văn  hóa và đạo đức Công giáo đang được phát huy cùng những giá trị văn  hóa và đạo đức của dân tộc Việt Nam. Đồng bào Công giáo đã xây dựng  nhiều cơ sở thờ tự khang trang. Những lễ hội lớn như: Lễ giáng sinh,  lễ hội La Vang được tổ chức trọng thể, diễn ra trong trật tự theo  truyền thống của Công giáo. Các cấp chính quyền quan tâm tạo điều  kiện để đồng bào Công giáo thực hành việc đạo, đồng thời chấp hành  tốt các chính sách của Nhà nước về tôn giáo.

Đảng và Nhà nước đã khẳng định: Tôn giáo là nhu cầu tinh thần  của một bộ phận nhân dân. Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với đạo đức truyền thống của dân tộc, với nội dung xây dựng xã hội mới,  tăng cường đại đoàn kết toàn dân. Tôi rất cảm động khi nghe những  người Công giáo hát "Trước khi tôi là người Công giáo, tôi đã là  người Việt Nam".

Đảng và Nhà nước chỉ có một yêu cầu: Đồng bào theo đạo và các  vị chức sắc tôn giáo làm tròn trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc,  sống "tốt đời đẹp đạo", phát huy những giá trị quý báu về văn hóa,  đạo đức của tôn giáo. Cùng với Nhà nước, đồng bào theo đạo không cho  phép bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào lợi dụng các vấn đề dân tộc, tín  ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật, kích động chia rẽ nhân  dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối trật tự, xâm hại đến an ninh quốc gia.

Đại hội của quý vị hôm nay là một sự kiện quan trọng, động  viên đồng bào Công giáo cả nước đoàn kết thực hiện công cuộc đổi mới,  xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tôi vui mừng với những thành tích của đồng bào Công giáo trên  cả nước trong những năm qua và mong rằng trong nhiệm kỳ tới, những  mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội của quý vị đề ra sẽ được thực hiện  thắng lợi.
Nhà nước ta đang cùng toàn dân đẩy mạnh công cuộc công nghiệp  hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện "Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Trên 5 triệu đồng bào Công giáo hãy  cùng các tầng lớp nhân dân khác góp phần xứng đáng vào sự nghiệp  chung của dân tộc Việt Nam ta.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi xin chúc Đại hội thành công  tốt đẹp, chúc các vị đại biểu an khang, hạnh phúc./.