Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là bảo vệ các thành quả cách mạng

Hà Nội (TTXVN 14/12/2017) Ngày 14/12/2017, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nhiệm kỳ 2017-2022, đã khai mạc phiên chính thức tại Thủ đô Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

“Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý,
Thưa toàn thể các đồng chí,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Cựu chiến binh Việt Nam - một sự kiện lớn trong đời sống chính trị - xã hội của cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân cả nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, các vị đại biểu, các đồng chí - những cán bộ, hội viên nòng cốt, tiêu biểu cho phẩm chất, tài năng, trí tuệ của Bộ đội Cụ Hồ, của lực lượng cựu chiến binh trong cả nước. Qua các đồng chí, tôi xin gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh chị em thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng cùng toàn thể các hội viên Hội Cựu chiến binh, cựu quân nhân lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Được thành lập ngày 06/12/1989, Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một đoàn thể chính trị - xã hội, đại diện cho ý chí và quyền lợi của cựu chiến binh, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng lãnh đạo, nhằm phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong điều kiện mới. Từ khi ra đời đến nay, Hội đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, hoạt động tích cực, đúng hướng và có hiệu quả.

Trong những năm gần đây, quán triệt Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị khoá IX và Kết luận 66 của Ban Bí thư khoá X "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới", các cấp hội đã thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hội đã tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn hội viên kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch cùng các quan điểm sai trái, phản động; tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, mặt trận và đoàn thể, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, các tệ nạn xã hội theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII) của Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội và phổ biến, giáo dục pháp luật, đóng góp tích cực vào việc tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt và đề xuất các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh...; đồng thời cử cán bộ, hội viên tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh từ cơ sở; góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Hàng chục vạn hội viên Hội Cựu chiến binh đã được Đảng và nhân dân tín nhiệm bầu vào cấp ủy, hội đồng nhân dân các cấp, tham gia công tác trong hệ thống chính trị và đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hội đã tổ chức, động viên các cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát khỏi đói nghèo, nâng cao đời sống, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xóa đói, giảm nghèo trong cả nước; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí có khó khăn, hoạn nạn. Hội cũng đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành, đoàn thể thực hiện tốt các chương trình, các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động, như: "Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; các phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; "Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông"; "phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, mại dâm"; "chương trình xóa đói, giảm nghèo, xoá nhà tạm, nhà dột nát" với phương châm "cựu chiến binh nêu gương sáng, hiến kế, hiến công vì quê hương, đất nước". Đã có nhiều cựu chiến binh hiến đất làm đường, trường học, nhà văn hóa... được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Với trách nhiệm và tình cảm của thế hệ đi trước, Hội đã tích cực, chủ động cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm tốt việc giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, xây dựng lý tưởng, hoài bão và lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, đồng thời luôn thể hiện vai trò gương mẫu của cựu chiến binh đối với tuổi trẻ. Hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội được tăng cường, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa cựu chiến binh Việt Nam với cựu chiến binh các nước ngày càng được mở rộng.

Công tác xây dựng tổ chức Hội đạt kết quả tốt. Hội ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, tổ chức cơ sở Hội và hội viên tăng nhanh. Nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội có nhiều đổi mới, ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn. Công tác vận động, tập hợp cựu quân nhân có nhiều tiến bộ.

Những kết quả công tác và thành tích mà Hội Cựu chiến binh Việt Nam đạt được trong thời gian qua là rất đáng trân trọng. Đảng và Nhà nước đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của Hội Cựu chiến binh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí xứng đáng là một chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và cảm ơn Hội Cựu chiến binh Việt Nam và toàn thể anh chị em cựu chiến binh, cựu quân nhân trong cả nước.

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật nêu trên, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội Cựu chiến binh cũng còn những thiếu sót, khuyết điểm. Công tác chính trị, tư tưởng, có lúc, có nơi chưa nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cựu chiến binh, chưa chủ động giải quyết các vấn đề của thực tiễn đặt ra. Số hộ nghèo ở một số địa phương giảm chậm, hộ khá và giàu chưa nhiều; đặc biệt ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nền nếp, chế độ sinh hoạt của một số tổ chức hội chưa đúng quy định; chất lượng sinh hoạt và hình thức hoạt động chưa thiết thực, chậm đổi mới. Công tác phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chưa thật chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội có mặt còn hạn chế. Tôi đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm để có giải pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Thưa các đồng chí,

Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn diễn biến rất phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cách mạng khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức tiếp tục được đẩy mạnh. Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp tăng lên, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao. Hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng hơn nhiều so với trước, mang lại những thời cơ, vận hội phát triển to lớn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ "diễn biến hòa bình" của thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và tệ nạn xã hội vẫn còn có những diễn biến phức tạp.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định phương hướng, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay là: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới".
Đối với Hội Cựu chiến binh, Đại hội XII của Đảng chỉ rõ nhiệm vụ: "Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội; góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh".

Theo tinh thần đó, tôi biểu thị sự đồng tình với Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa V trình Đại hội lần này. Báo cáo đã thể hiện tinh thần đổi mới, trí tuệ, dân chủ và đoàn kết; quán triệt nghiêm túc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương. Tôi xin nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định.

Một là, chúng ta đều đã biết, Hội Cựu chiến binh là tổ chức của những người mang bản chất truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", đã từng được rèn luyện, thử thách trong khói lửa của cuộc đấu tranh cách mạng và các cuộc kháng chiến của dân tộc, đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Hơn ai hết, mỗi hội viên cựu chiến binh hiểu rất rõ giá trị của "độc lập, tự do" đã được đổi bằng sự hy sinh, cống hiến của đồng bào, đồng chí và chính bản thân mình trong nhiều thập kỷ đấu tranh gian khổ, ác liệt. Vì vậy, Hội cần tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội là kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình", "phi chính trị hóa quân đội" của các thế lực thù địch, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phối hợp chặt chẽ với các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên tập hợp, phản ánh với các cấp ủy, chính quyền ý kiến của cựu chiến binh, của nhân dân về những chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh...; dựa vào dân nhạy bén phát hiện những vấn đề bất cập, hoặc mới phát sinh để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, khắc phục những bức xúc trong các tầng lớp nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt, Hội cần tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII của Đảng với phương châm kết hợp giữa xây và chống, lấy xây là chính, phòng ngừa là cơ bản, khắc phục những thói hư, tật xấu trong Đảng, trong bộ máy nhà nước; đồng thời cảnh giác, không để các phần tử xấu và kẻ địch lợi dụng gây mất đoàn kết nội bộ, vu cáo, bôi nhọ, đả kích Đảng, Nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hai là, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về xây dựng, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Chú trọng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Hội Cựu chiến binh các cấp cần khai thác tối đa mọi nguồn lực và chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với cựu chiến binh; phối hợp lồng ghép các chương trình, các cuộc vận động trong cựu chiến binh một cách có hiệu quả; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", gắn với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đầu tư phát triển các loại hình sản xuất, kinh doanh của cựu chiến binh nhằm góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Chú ý quan tâm hơn đến các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, căn cứ địa cách mạng. Cổ vũ, động viên các đơn vị, cá nhân cựu chiến binh tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu hợp pháp; coi trọng nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn" làm cho công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí khó khăn trở thành một phong trào hành động sâu rộng, một nét đẹp của xã hội Việt Nam.

Ba là, thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết", bằng tâm huyết và sự từng trải của mình, Cựu chiến binh tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ; đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, coi đó là một nhiệm vụ vẻ vang và là trách nhiệm, tình cảm của Hội đối với thanh, thiếu niên. Hội viên cựu chiến binh phải sống gương mẫu và bằng sự gương mẫu của mình, giáo dục con cháu xây dựng gia đình văn hóa mới, nêu gương sáng cho lớp trẻ noi theo, tránh có những biểu hiện công thần, tự mãn.

Hiện nay, trong thanh niên có đội ngũ cựu quân nhân, những người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về các địa phương. Đây là lực lượng đã được tuyển chọn, học tập và rèn luyện trong quân đội, có phẩm chất chính trị tốt, có sức khỏe, một số được trang bị kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp nhất định, có nhiều tiềm năng phát triển. Hội Cựu chiến binh các cấp cần tích cực, chủ động hơn trong phối hợp với Đoàn Thanh niên, cơ quan quân sự địa phương, các ngành có liên quan để tập hợp, động viên anh chị em tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ cựu quân nhân ở cơ sở, tích cực thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh và các phong trào khác ở địa phương, qua đó bồi dưỡng, tạo nguồn bổ sung cán bộ cho Đảng và Nhà nước.

Bốn là, chăm lo xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, bảo đảm phù hợp với đối tượng, hướng mạnh về cơ sở, coi trọng chất lượng, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Chú trọng phát triển, củng cố tổ chức Hội, nhất là ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể, doanh nghiệp; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh. Chú trọng thực hiện đồng bộ các biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, có đủ phẩm chất, năng lực và trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong tình hình mới.

Hiện nay, các cấp ủy và tổ chức Đảng trong cả nước đang triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Hội Cựu chiến binh cần chỉ đạo thực hiện một cách tích cực và hiệu quả; đồng thời hướng dẫn cán bộ, hội viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Nhân đây, tôi đề nghị các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động cho các cấp Hội Cựu chiến binh, có cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội góp ý kiến xây dựng và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể nhân dân xây dựng mối quan hệ và phối hợp hoạt động với Hội, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chỉ đạo các cấp chính quyền, các ngành liên quan tiếp tục bổ sung, ban hành và thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Hội và lợi ích của cựu chiến binh.

Thưa các đồng chí,

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Cựu chiến binh Việt Nam diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 28 năm Ngày truyền thống của Hội (06/12/1989 - 06/12/2017), 73 năm Ngày thành lập Quân đội, 28 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân và 45 năm chiến thắng lịch sử "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không". Với truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam và lịch sử vẻ vang của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, tôi tin tưởng rằng, sau Đại hội này, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ có bước phát triển mới, ngày càng mạnh mẽ, vững chắc hơn nữa, thực sự đóng vai trò nòng cốt trong công tác vận động cựu chiến binh và nhân dân; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Với tình cảm chân thành, quý trọng và niềm tin sâu sắc, tôi chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Cựu chiến binh Việt Nam thành công tốt đẹp!
Chúc các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân nhân luôn luôn là Bộ đội Cụ Hồ, mãi mãi là Bộ đội Cụ Hồ!
Chúc các vị đại biểu và các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công”./.