Báo chí Argentina ca ngợi tài lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hà Nội (TTXVN 21/5/2017) Bài viết ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh như vị lãnh tụ vĩ đại, dẫn dắt con đường cách mạng, giúp nhân dân Việt Nam giành được chiến thắng oanh liệt trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc.

Ảnh chụp từ trang báo nước ngoài. (Nguồn: medium.com)

Ngày 20/5/2017, nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017), báo chí của Argentina tiếp tục đăng tải tập thơ "Nhật ký trong tù" và bài viết ca ngợi tư tưởng cách mạng của Bác Hồ giúp nhân dân Việt Nam giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Với nhan đề "Sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, di sản của Việt Nam và thế giới," trang mạng medium.com nhận định trong lịch sử đương đại của dân tộc Việt Nam, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gắn liền với tất cả các sự kiện trọng đại của đất nước.

Ở thời niên thiếu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chứng kiến nhiều nỗi thống khổ của đồng bào dưới ách thực dân Pháp và cảm nhận sâu sắc truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất của người dân Việt Nam trong các phong trào đấu tranh trên khắp cả nước trong thời gian đó.

Sau khi tóm lược quá trình hoạt động cách mạng của Người khi sang các nước châu Âu, Mỹ và Nam Mỹ để tìm con đường cứu nước, tác giả bài báo trích dẫn câu nói của Người “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.”

Trong khi đó, trang mạng acercandonaciones.com tiếp tục dành trang lớn đăng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Di chúc của Người: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.”

Tác giả bài viết ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh như vị lãnh tụ vĩ đại, dẫn dắt con đường cách mạng, giúp nhân dân Việt Nam giành được chiến thắng oanh liệt trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc.

Tạp chí Tổng hợp Mỹ Latinh đăng lại Di chúc của Người và có bài viết "Tư tưởng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức của người luôn sáng mãi."

Tác giả viết với Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng và kim chỉ nam để Đảng Cộng sản Việt Nam từng bước thực hiện đường lối đổi mới hướng tới xã hội chủ nghĩa.

Trong suốt những năm qua, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, trở nên giàu đẹp hơn như mong ước của Bác.

Theo tác giả, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Việt Nam thuộc mọi tầng lớp hiện nay không ngừng được cải thiện.

Hình ảnh nước ta không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. Tất cả những thành tựu đó giúp Việt Nam từng bước thoát khỏi tình trạng kém phát triển.

Bài báo nhận định nhìn lại con đường lịch sử đã qua, kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, nhân dân Việt Nam luôn tự hào vì mỗi thành quả mà Đảng và nhân dân đạt được đều gắn liền với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi để lại cho Đảng, toàn quân và toàn dân bản Di chúc, trong đó thể hiện tình yêu bao la và mong mỏi của Người.

Trong gần 50 năm qua, thực hiện theo lời Di chúc đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã gặp hái được nhiều thành tựu to lớn, đáng tự hào và sẽ tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của vị cha già dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người anh hùng, vị lãnh tụ vĩ đại của nước Việt Nam./


Ảnh từ trang báo nước ngoài. (Nguồn: resumenlatinoamericano.org)