[Infographics] Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Hát Xoan Phú Thọ

Hà Nội (TTXVN 6/12/2017) Để đưa hát Xoan ra khỏi tình trạng di sản văn hóa phi vật thể cần bảo tồn khẩn cấp, những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực thực hiện các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể này.