Bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI gồm 122 đồng chí

Hà Nội (TTXVN 2/7/2013)

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 2/7/2013, Đại hội lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Lương Quốc Đoàn, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trình bày Đề án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất tốt, trình độ, năng lực và uy tín, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của hội viên nông dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của tổ chức Hội. Ban Chấp hành lãnh đạo công tác Hội và phong trào nông dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và chương trình công tác Hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; tổ chức, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam.

Ban Chấp hành Hội khóa VI phải thể hiện tính chất chính trị, xã hội của giai cấp nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, bao gồm những cán bộ Hội tiêu biểu ở các cấp, đại diện các ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhà khoa học tâm huyết với nông dân; có cơ cấu hợp lý, thiết thực tránh hình thức; có tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ Hội là người dân tộc thiểu số; coi trọng số ủy viên trẻ nhưng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và khả năng đáp ứng công việc của Ban Chấp hành. Ban Chấp hành đảm bảo tính kế thừa và phát triển; đồng thời bảo đảm sự ổn định đội ngũ cán bộ chủ chốt trong nhiệm kỳ tới. Ban Chấp hành cần có đủ tỷ lệ hợp lý giữa 3 độ tuổi.

Nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung, đồng thời phải đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn riêng đối với cán bộ Hội: phải nắm vững và có khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Hội. Nhân sự tham gia Ban Chấp hành phải có kinh nghiệm thực tiễn, năng lực đề xuất, tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình hành động cách mạng của Hội; có phong cách lãnh đạo, năng lực quản lý, khả năng điều hành tốt công việc

Nhân sự tham gia Ban Chấp hành phải am hiểu và gắn bó với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; có khả năng cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Đại hội Hội Nông dân toàn quốc, Nghị quyết Đại hội cấp trên và cấp mình, gắn với thực tiễn công tác Hội và tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở địa phương; có khả năng đóng góp vào sự lãnh đạo chung của Ban chấp hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ của Hội đề ra.

Nhân sự tham gia Ban Chấp hành có đạo đức và năng lực thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành phân công; có tư duy đổi mới, đột phá, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có kiến thức tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, có năng lực công tác xã hội và khả năng vận động hội viên, nông dân, am hiểu về tình hình địa phương…

Thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội, Chủ tịch Hội NDVN khóa V Nguyễn Quốc Cường đã thông qua một số thủ tục chuẩn bị cho công tác bầu cử. Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường cho biết, Đại hội sẽ bầu 122 Ủy viên Ban Chấp hành, thiếu 3 đồng chí so với Đề án Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI. Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI bầu bổ sung 3 Ủy viên vào thời điểm thích hợp. 100% đại biểu đã nhất trí với danh sách 122 người được đề cử tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI và tiến hành bầu cử.

Đại hội tiếp tục nghe các tham luận nêu những kinh nghiệm quý trong công tác Hội, đề xuất các giải pháp: xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò của Hội Nông dân trong tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân; đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng….

Buổi chiều, Đại hội đã công bố danh sách 122 người trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI .

Tối cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI sẽ tiến hành họp Hội nghị lần thứ I bầu Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VI. Ngày mai, Đại hội tiến hành phiên bế mạc. Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI sẽ ra mắt Đại hội./.