Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 17/3/2017)

         Ngày 17/3/2017, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI tổ chức Hội nghị bất thường lần thứ 10, bầu bổ sung ông Trần Văn Thuật, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.       

        Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xem xét, thảo luận và thông qua các dự thảo: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Đề cương báo cáo và Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Kiện toàn Ban Chấp hành và Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.   

        Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XI trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI sẽ thay đổi cơ bản về bố cục, cách đặt vấn đề và có 12 nhóm vấn đề. Các đại biểu đã phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực xây dựng văn kiện Đại hội XII Công đoàn Việt Nam xứng tầm với yêu cầu đặt ra đối với giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới.   

        Cho ý kiến vào Dự thảo lần thứ nhất Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, các đại biểu tập trung về các định hướng, mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm; đánh giá khái quát tình hình công nhân, viên chức, lao động. Hội nghị cũng đánh giá kết quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua, những tồn tại, thiếu sót cần giải quyết trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn; những bài học kinh nghiệm rút ra qua 5 năm hoạt động của Công đoàn Việt Nam. Dự báo tình hình trong những năm tiếp theo, các đại biểu đề xuất một số nội dung chính khẳng định vị thế, vai trò, chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong thời gian tới.../.   

                                                                                                                                      Đỗ Bình