Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 3/7/2013)

Sáng 3/7/2013, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam đã họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, sau 3 ngày rưỡi làm việc tích cực, sôi nổi, nghiêm túc và trách nhiệm. Ông Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa V tái đắc cử Chủ tịch Hội khóa VI.

Đại hội xác định phương hướng nhiệm kỳ 2013-2018: Tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết- Đổi mới- Chủ động- Hội nhập- Phát triển bền vững”, khẳng định vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các cấp Hội tham gia giám sát, thực hiện phản biện xã hội và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn với đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân. Hội Nông dân trực tiếp và phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh; đào tạo người nông dân có trình độ sản xuất ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực, có đủ bản lĩnh chính trị, giữ vững vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V nhiệm kỳ 2008-2013 với tiêu đề “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”; Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Các văn kiện được Đại hội thông qua thể hiện sự nhất trí cao về quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ; xác định mục tiêu và các chỉ tiêu phấn đấu của Hội trong giai đoạn phát triển mới; là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân cả nước. Các văn kiện khẳng định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Hội theo hướng: Kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước với tăng cường các hoạt động tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân; tham gia xây dựng cơ chế chính sách, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách và tham gia tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội, văn hóa, xã hội ở nông thôn; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã quyết định số lượng Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam khóa VI (nhiệm kỳ 2013-2018) gồm 125 ủy viên; tại Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI gồm 122 ủy viên. Tại Hội nghị lần thứ 1, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI đã bầu 20 Ủy viên Ban Thường vụ. Ông Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa V tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VI. 4 Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VI gồm: ông Nguyễn Duy Lượng; ông Lều Vũ Điều; bà Nguyễn Hồng Lý; ông Lại Xuân Môn.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của gia cấp nông dân Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam, với tinh thần “Đoàn kết- Đổi mới- Chủ động- Hội nhập- Phát triển bền vững”, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra./.

Hương Thủy - Khiếu Thị Tư