Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII

Hà Nội (TTXVN 27/09/2014)

  Qua ba ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) đã hoàn thành toàn bộ chương trình, đạt được mục tiêu và yêu cầu đề ra. Chiều 27/9, lễ bế mạc Đại hội đã được long trọng tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội và được phát thanh và truyền hình trực tiếp để đồng bào cả nước quan tâm, theo dõi. 

   Dự phiên bế mạc có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội… 

   Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận; báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII; công bố danh sách Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực, các chức danh lãnh đạo Mặt trận. 

   Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, các đại biểu đã hiệp thương dân chủ, thỏa thuận cử ra Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII là 62 người. 

  Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII gồm 12 người. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VII) tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII).  

  Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VII) tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII). 

  4 Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VII): bà Trương Thị Ngọc Ánh, ông Nguyễn Văn Pha, bà Bùi Thị Thanh, ông Lê Bá Trình tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII). Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII) có 6 Phó Chủ tịch không chuyên trách là ông Đào Văn Bình, ông Phạm Xuân Hằng, ông Tráng A Pao, Linh mục Nguyễn Công Danh, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, bà Võ Thị Dung. 

  Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, làm hết sức mình để tổ chức thắng lợi Nghị quyết của Đại hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới vì độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, dân chủ, công bằng, văn minh.  

  Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019, quyết nghị thông qua Báo cáo Chính trị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII trình tại Đại hội với tiêu đề: "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; thống nhất với đánh giá kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2009 - 2014 và 5 bài học kinh nghiệm.  

  Đại biểu thống nhất mục tiêu hành động trong nhiệm kỳ 2014-2019 là: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc của nhân dân.  

   Năm Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 là: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế; Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.  

   Đại hội đã thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2009-2014); Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung; kết quả hiệp thương số lượng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) gồm 385 vị. Tại Đại hội đã hiệp thương cử 383 vị vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII. Đại hội giao cho Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII nghiên cứu tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự Đại hội, hoàn chỉnh và công bố các Văn kiện của Đại hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp có trách nhiệm tuyên truyền và tổ chức thực hiện thành công các Chương trình hành động do Đại hội đề ra. 

   Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới”, Đại hội kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam ta ở trong nước và nước ngoài tích cực hưởng ứng thực hiện 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng Đảng và Nhà nước tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc. 

   Trong diễn văn bế mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019) đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã sôi nổi thảo luận và thông qua Báo cáo Chính trị của Đại hội; thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). Các văn kiện của Đại hội đã kết tinh được trí tuệ, nhiệt huyết và trách nhiệm của các cấp Mặt trận, các tổ chức thành viên, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra 383 vị Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VIII, tăng cường được tính tiêu biểu, tính đại diện và thiết thực, có đủ đại diện của các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, 54 dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài. Đây thực sự là hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

  Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân mong muốn mỗi đại biểu tham dự đại hội, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận sẽ hăng hái tuyên truyền Nghị quyết của Đại hội, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, động viên, hỗ trợ các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện 5 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.  

                                                                                Thanh Vân - Phúc Hằng