[Photo] Bia Tiến sĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Bia Tiến sĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám – Hà Nội được coi như những “pho sử đá” về giáo dục Nho học Việt nam. Văn bia ghi lại lịch sử cụ thể của từng khoa thi. Các bài văn bia đều do những danh nhân văn hóa, trí thức lớn của đất nước biên soạn…

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh xem văn bia Tiến sĩ năm 1960

  • Bia Tiến sĩ ghi tên Danh nhân Văn hóa Nguyễn Trãi (1380-1442)

  • Hoa văn trên đầu rùa Bia Tiến sĩ

  • Khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám và bia Tiến sĩ

  • Đoàn Bộ trưởng giáo dục ASEM 9 thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám (tháng 5/2009)

  • Các học sinh xoa đầu cụ Rùa để lấy may mắn trong học hành, thi cử