[Photo] Biểu biểu quyết kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Hà Nội (TTXVN 26/1/2016) Chiều ngày 26/1/2016, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc tại hội trường để nghe Đoàn Chủ tịch Đại hội đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Các đại biểu ghi phiếu biểu quyết một số vấn đề thuộc nội dung các văn kiện Đại hội. Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

  • Các đại biểu biểu quyết kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Ảnh: TTXVN

  • Các đại biểu biểu quyết thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Ảnh: TTXVN

  • Các đại biểu biểu quyết thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Ảnh: TTXVN