Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Bùi Quang Huy

 • Họ và tên: Bùi Quang Huy
 • Ngày sinh: 25/3/1977
 • Ngày vào Đảng: 9/3/2002
 • Quê quán: xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)

  - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (từ 25/8/2022)

  - Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam (9/2022)

  - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (12/2020 - 8/2022)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1995-2000: Sinh viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Chi Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

  - 2000-2004: Phó Bí thư chuyên trách Đoàn trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

  - 2004 - 8/2007: Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Bí thư Đoàn trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (8/2005 - 9/2007); Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (11/2005 - 11/2007)

  - 9/2007: Cán bộ Ban Thanh niên Trường học Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

  - 10/2007 - 5/2010: Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (10/2007 - 6/2010); Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (11/2007 - 11/2010); Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX (từ 12/2007); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (1/2008 - 8/2010); Phó Trưởng Ban Công tác Sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (2/2008 - 5/2010)

  - 6/2010 - 4/2012: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn

  - 4/2012 - 12/2012: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn

  - 12/2012 - 3/2013: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa X, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn

  - 4/2013 - 3/2015: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam (6/2014 - 6/2015)

  - 4/2015 - 9/2016: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn (từ 8/2015)

  - 9/2016 - 12/2017: Bí thư Trung ương Đoàn khóa X, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn

  - 12/2017 - 11/2020: Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XI, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (từ 12/2018)

  - 12/2020 - 12/2021: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (tháng 1/2021); Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa XI; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XI (đến 12/2020); Phó Bí thư Đảng ủy (Từ 2/2021), Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn; Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (đến12/2021)

  - 12/2021 - 8/2022: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa XI; Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn

  - 25/8/2022 - nay: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI, XII; Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; kiêm Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam (9/2022).

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Bùi Quang Huy

 • Họ và tên: Bùi Quang Huy
 • Ngày sinh: 25/3/1977
 • Ngày vào Đảng: 9/3/2002
 • Quê quán: xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)

  - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (từ 25/8/2022)

  - Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam (9/2022)

  - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (12/2020 - 8/2022)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1995-2000: Sinh viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Chi Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

  - 2000-2004: Phó Bí thư chuyên trách Đoàn trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

  - 2004 - 8/2007: Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Bí thư Đoàn trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (8/2005 - 9/2007); Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (11/2005 - 11/2007)

  - 9/2007: Cán bộ Ban Thanh niên Trường học Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

  - 10/2007 - 5/2010: Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (10/2007 - 6/2010); Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (11/2007 - 11/2010); Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX (từ 12/2007); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (1/2008 - 8/2010); Phó Trưởng Ban Công tác Sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (2/2008 - 5/2010)

  - 6/2010 - 4/2012: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn

  - 4/2012 - 12/2012: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn

  - 12/2012 - 3/2013: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa X, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn

  - 4/2013 - 3/2015: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam (6/2014 - 6/2015)

  - 4/2015 - 9/2016: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn (từ 8/2015)

  - 9/2016 - 12/2017: Bí thư Trung ương Đoàn khóa X, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn

  - 12/2017 - 11/2020: Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XI, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (từ 12/2018)

  - 12/2020 - 12/2021: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (tháng 1/2021); Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa XI; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XI (đến 12/2020); Phó Bí thư Đảng ủy (Từ 2/2021), Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn; Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (đến12/2021)

  - 12/2021 - 8/2022: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa XI; Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn

  - 25/8/2022 - nay: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI, XII; Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; kiêm Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam (9/2022).


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa