Các ấn phẩm báo Nhân Dân

Các ấn phẩm của báo Nhân Dân

 

Hiện nay, báo Nhân Dân bao gồm các ấn phẩm: Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Nhân Dân điện tử tiếng Việt, Nhân Dân điện tử tiếng Anh, Nhân Dân điện tử tiếng Trung Quốc, Nhân Dân điện tử tiếng Pháp, Nhân Dân điện tử tiếng Nga và báo Thời nay.

Báo Nhân Dân hằng ngày có số phát hành khoảng 220.000 nghìn bản/ngày.

Báo Nhân Dân cuối tuần 16 trang ra hằng tuần khoảng 110.000 bản/kỳ. Báo Nhân Dân cuối tuần in tại Hà Nội, Đà Nẵng chuyển bằng máy bay, xe lửa, ô-tô đến các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Báo Nhân Dân hằng tháng ra hằng tháng, mỗi số 48 trang, số lượng phát hành khoảng 130.000 bản/kỳ. Báo Nhân Dân hằng tháng in ở 2 nhà in : Nhà in báo Nhân Dân tại Hà Nội và Đà Nẵng, được vận chuyển bằng máy bay, xe lửa, ô-tô đi các tỉnh, thành phố trong cả nước

Báo Nhân Dân điện tử

Ngày 21/6/1998, báo Nhân Dân điện tử chính thức phát hành trên mạng Internet, trở thành nhật báo chính thức đầu tiên của Việt Nam lên mạng ở địa chỉ www.nhandan.org.vn và hiện phát hành đồng thời cả ở hai địa chỉ www.nhandan.org.vn và www.nhandan.com.vn.

Báo Nhân Dân điện tử tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp và tiếng Nga hiện mỗi ngày có khoảng 1,5 triệu lượt người truy cập.

Báo Thời nay ra vào thứ hai và thứ năm hằng tuần, mỗi số có 16 trang. Báo Thời nay in ở 4 nhà in: Nhà in báo Nhân Dân tại Hà Nội, Nhà in báo Nhân Dân tại Đà Nẵng, Nhà in báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh và Công ty in Bình Định./.