Các cuộc gặp riêng

Hội nghị Paris về Việt Nam có 50 cuộc gặp riêng (bí mật) giữa đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đoàn Hoa Kỳ, trong đó có 12 cuộc gặp riêng trong khuôn khổ Hội nghị hai bên và 38 cuộc gặp riêng trong khuôn khổ Hội nghị bốn bên. Các cuộc gặp riêng (bí mật) giữa đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đoàn Hoa Kỳ đã góp phần thúc đẩy tiến trình đi tới việc chính thức ký kết Hiệp định Paris vào ngày 27/1/1973.

Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và Bộ trưởng Xuân Thủy trong cuộc gặp riêng đầu tiên với Đại sứ hoa Kỳ Harriman, tại Hội nghị Paris về Việt Nam (7/9/1968)
Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ, Bộ trưởng Xuân Thủy cùng các đồng chí giúp việc đang chuẩn bị văn bản Hiệp định Paris (10/1972)
Cuộc gặp riêng ở Gif sur Jvette giữa Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ, Bộ trưởng Xuân Thủy và Cố vấn an ninh quốc gia Kissinger (12/01/1973)
Các thành viên trong đoàn đang khẩn trương chuẩn bị văn kiện Hiệp định Paris (10/1972)
Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và Cố vấn an ninh quốc gia Henry Kissinger sau cuộc gặp riêng cuối cùng tại Saint-Nom-la-Bretèche trước khi ký Hiệp định Paris (13/01/1973)
Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ, Bộ trưởng Xuân Thủy cùng các đồng chí giúp việc đang chuẩn bị văn bản Hiệp định Paris (10/1972)