Các Hiệp định thương mại Việt Nam tham gia

Tính đến ngày 31/7/2023, Việt Nam đã ký kết 16 hiệp định thương mại tự do (FTA) khu vực và song phương (15 FTA đã có hiệu lực và 1 FTA chưa có hiệu lực) và đang đàm phán 3 FTA với các đối tác khác.

15 FTA đã có hiệu lực:

Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA)

Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Trung Quốc (ACFTA)

Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA)

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản (AJCEP)

Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản (VJEPA)

Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Ấn Độ (AIFTA)

Hiệp định thương mại tự do ASEAN và Australia, New Zealand (AANZFTA)

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Chile (VCFTA)

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc (VKFTA)

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh kinh tế Á Âu (VN-EAEU FTA)

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Hồng Kông (AHKFTA)

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA)

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Vương quốc Anh (UKVFTA)

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEF)

1 FTA chưa có hiệu lực: 

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA)

3 FTA đang đàm phán: 

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Khối thương mại Châu Âu (VN-EFTA)

Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-UAE (CEPA)

Việc tham gia ngày càng nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) không chỉ cho thấy quyết tâm hội nhập sâu rộng của Việt Nam mà còn tạo ra những cơ hội lớn cho Việt Nam tham sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, tăng cường xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng GDP và hoàn thiện thể chế.