Các kỳ họp nổi bật Quốc hội khóa II

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh
    • Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa II, III, IV; Trưởng ban Thường trực Quốc hội (9/1955 - 7/1960); Chủ tịch nước (9/1969 - 3/1980)Tôn Đức Thắng
    • Tổng Bí thư của Đảng (5/1941 - 10/1956) và (7/1986 - 12/1986); Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội (9/1960 - 7/1981); Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (7/1981- 6/1987) )Trường Chinh
    • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV, V; Bí thư Trung ương Đảng khóa II; Thủ tướng Chính phủ (9/1955 - 7/1981); Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; (7/1981 - 6/1987)Phạm Văn Đồng

* Kỳ họp thứ nhất họp từ ngày 6 đến 15/7/1960, tại Hà Nội

- Quốc hội bầu:

+ Chủ tịch nước: Hồ Chí Minh

+ Phó Chủ tịch nước: Tôn Ðức Thắng

+ Ủy ban Thường vụ Quốc hội: 21 thành viên chính thức và 5 thành viên dự khuyết

+ Chủ tịch Quốc hội: Trường Chinh

+ Thủ tướng: Phạm Văn Ðồng

+ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Hoàng Quốc Việt

+ Chánh án Toà án nhân dân tối cao: Phạm Văn Bạch

- Quốc hội cử các ủy ban: Ủy ban Dự án pháp luật, Ủy ban Kế hoạch và Ngân sách

* Kỳ họp thứ 4 họp ngày 26/4/1962,  Quốc hội ra tuyên bố chống chính sách xâm lược quân sự của Mỹ đối với miền Nam Việt Nam

* Kỳ họp thứ 6 họp từ ngày 29/4 đến 4/5/1963

Quốc hội đã thông qua Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965). Miền Bắc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH; tiếp tục cải tạo XHCN, vừa củng cố và hoàn thiện sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân về mọi mặt, đồng thời tăng cường củng cố quốc phòng, giữ gìn trật tự an ninh bảo vệ sự nghiệp xây dựng XHCN, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà.

Quốc hội khóa II kéo dài bốn năm (1960-1964), với tám kỳ họp.