Các kỳ họp nổi bật Quốc hội khóa III

* Kỳ họp thứ nhất họp từ ngày 27/6 đến 3/7/1964, tại Hà Nội

- Quốc hội bầu:

+ Chủ tịch nước: Hồ Chí Minh

+ Phó Chủ tịch nước: Tôn Ðức Thắng

+ Ủy ban Thường vụ Quốc hội: 23 thành viên chính thức và 3 thành viên dự khuyết

+ Chủ tịch Quốc hội: Trường Chinh

+ Thủ tướng: Phạm Văn Ðồng

+ Các Ủy ban Thường trực của Quốc hội: Ủy ban Dự án pháp luật; Ủy ban Kế hoạch và Ngân sách; Ủy ban Dân tộc; Ủy ban Thống nhất; Ủy ban Văn hóa và Xã hội

* Kỳ họp thứ 4 họp từ ngày 19 đến 22/5/1968

Quốc hội ra Nghị quyết kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội khóa III và giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IV khi nào tình hình cho phép.

* Kỳ họp thứ 5 ngày 22/9/1969 họp phiên đặc biệt để truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh và bầu ông Tôn Đức Thắng giữ chức Chủ tịch nước

Quốc hội khóa III kéo dài từ tháng 6/1964 đến tháng 6/1971, với 7 kỳ họp.