Các kỳ họp nổi bật Quốc hội khóa VIII

* Kỳ họp thứ nhất họp từ ngày 17 đến 22/6/1987, tại Hà Nội

- Quốc hội đã bầu:

+ Hội đồng Nhà nước, gồm 15 thành viên

+ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước: Võ Chí Công

+ Chủ tịch Quốc hội: Lê Quang Ðạo

+ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng: Phạm Hùng (đến 10/3/1988), quyền Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt (từ tháng 3/1988 đến tháng 6/1988), Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ðỗ Mười (từ tháng 6/1988 đến tháng 8/1991)

+ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao: Phạm Hưng

+ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Trần Quyết

+ Hội đồng Dân tộc và 7 Ủy ban Thường trực của Quốc hội gồm: Ủy ban Pháp luật; Ủy ban Kinh tế, Kế hoạch và Ngân sách; Ủy ban Văn hoá và Giáo dục; Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật; Ủy ban Y tế và Xã hội; Ủy ban Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Ủy ban Ðối ngoại.

* Kỳ họp thứ 11 (từ ngày 24/3 đến 15/4/1992), Quốc hội đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992

Quốc hội khóa VIII kéo dài 5 năm (1987-1992), với 11 kỳ họp.