Các kỳ họp nổi bật Quốc hội khóa XI

* Kỳ họp thứ nhất từ ngày 19/7 đến ngày 12/8/2002, tại Hà Nội, Quốc hội đã bầu:  

- Chủ tịch nước: Trần Ðức Lương

- Phó Chủ tịch nước: Trương Thị Mỹ Hoa 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm 13 thành viên

- Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An; (Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Phú Trọng, được Quốc hội bầu ngày 26/6/2006 tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XI)  

- Thủ tướng Chính phủ: Phan Văn Khải  

- Chánh án Toà án nhân dân tối cao: Nguyễn Văn Hiện  

- Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Hà Mạnh Trí  

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội: Ủy ban Pháp luật; Ủy ban Kinh tế và Ngân sách; Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Ủy ban Các vấn đề xã hội; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ủy ban Ðối ngoại.  

- Ðoàn Thư ký kỳ họp Quốc hội gồm 11 người; Trưởng đoàn thư ký: Bùi Ngọc Thanh

Ngày 17/3/2003, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết thành lập 3 cơ quan chuyên môn là Ban Công tác lập pháp, Ban Công tác đại biểu và Ban Dân nguyện trực thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Tại kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XI (từ ngày 20/03 đến ngày 02/04 năm 2007), Quốc hội đã xem xét, thảo luận và thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội nhằm tạo điều kiện để Quốc hội khóa XII tiếp tục đổi mới về tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Theo đó, Quốc hội đã nhất trí về việc thành lập mới Ủy ban pháp luật và Ủy ban tư pháp của Quốc hội trên cơ sở Ủy ban pháp luật; thành lập mới Ủy ban kinh tế và Ủy ban tài chính của Quốc hội trên cơ sở Ủy ban kinh tế và ngân sách hiện nay.