Các luật được Quốc hội khóa I thông qua

9/11/1946 :
Thông qua Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1946

1/1/1960 :
Ban hành Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1960 (Quốc hội thông qua ngày 31/12/1959)

8/11/1946 :
Thông qua Dự án Luật Lao động

19/12/1953 :
Ban hành Luật Cải cách ruộng đất

20/5/1957 :
+ Ban hành Luật Ðảm bảo quyền tự do thân thể và quyền bất khả xâm phạm đối với nhà ở, đồ vật, thư tín của nhân dân
+ Ban hành Luật Quy định quyền lập hội
+ Ban hành Luật Quy định quyền tự do hội họp
+ Ban hành Luật về Chế độ báo chí

5/11/1957 :
Ban hành Luật Công đoàn

14/9/1957 :
+ Thông qua Luật Quy định chế độ xuất bản
+ Thông qua Luật Quy định Những trường hợp phạm pháp quả tang và Những trường hợp khẩn cấp
+ Thông qua Luật Quy định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp
+ Thông qua Luật Cấm chỉ mọi hành động đầu cơ về kinh tế
+ Thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (ban hành ngày 31/5/1958)

31/5/1958 :
Ban hành Luật Quy định chế độ phục vụ của sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam

13/1/1960 :
+ Ban hành Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
+ Ban hành Luật Hôn nhân và gia đình

28/4/1960 :
Ban hành Luật Nghĩa vụ quân sự.