Các luật được Quốc hội khóa II thông qua

26/7/1960 :
+ Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
+ Luật Tổ chức Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
+ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
+ Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân

10/11/1962 :
+ Luật Sửa đổi và bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự
+ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chính các cấp

23/10/1961 :
Pháp lệnh về việc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp

30/3/1961 :
Pháp lệnh Quy định cụ thể về tổ chức của Tòa án nhân dân tối cao và tổ chức các Tòa án nhân dân địa phương

4/10/1961 :
Pháp lệnh Quy định việc quản lý nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy

16/9/1961 :
Pháp lệnh Ðặt Huân chương và Huy chương Chiến sĩ vẻ vang

12/8/1961 :
Pháp lệnh Quy định chế độ phục vụ của sĩ quan công an nhân dân vũ trang

18/4/1962 :
Pháp lệnh Quy định cụ thể về tổ chức của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

20/7/1962 :
+ Pháp lệnh Quy định chế độ cấp bậc của sĩ quan và hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
+ Pháp lệnh Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát nhân dân nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

5/4/1963 :
Pháp lệnh Quy định cơ quan phụ trách quản lý công tác phòng cháy và chữa cháy và chế độ cấp bậc của sĩ quan và hạ sĩ quan phòng cháy và chữa cháy

Các hiệp định, hiệp ước, công ước quốc tế được phê chuẩn :
4 hiệp ước/hiệp định song phương

13/6/1963 :
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Lãnh sự giữa Việt Nam và Tiệp Khắc

7/1/1963 :
+ Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước Thương mại và Hàng hải giữa Việt Nam và Triều Tiên
+ Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước Thương mại và Hàng hải giữa Việt Nam và Trung Hoa

24/11/1963 :
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bưu chính và Điện chính giữa Việt Nam và Cuba