Các luật được Quốc hội khóa III thông qua

25/4/1965 :
Luật sửa đổi và bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự

27/10/1966 :
Pháp lệnh Quy định cấm nấu rượu trái phép

11/4/1967 :
Pháp lệnh Quy định một số điểm về bầu cử và tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp trong thời chiến

15/1/1970 :
Pháp lệnh Ðặt các danh hiệu vinh dự Nhà nước: Anh hùng lao động và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

27/1/1970 :
Pháp lệnh sửa đổi Ðiều 15 của Pháp lệnh quy định cụ thể về tổ chức của Tòa án nhân dân tối cao và tổ chức của Tòa án nhân dân địa phương ngày 23/3/1961

27/1/1970 :
Pháp lệnh sửa đổi và bổ sung Pháp lệnh quy định cụ thể về tổ chức của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ngày 16/4/1962

Các hiệp định, hiệp ước, công ước quốc tế được phê chuẩn

28/1/1965 :
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Văn hóa giữa Việt Nam và Cộng hoà Arập thống nhất

21/4/1965 :
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại dài hạn giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Arập thống nhất

19/8/1970 :
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại và Hiệp định Thanh toán giữa Việt Nam và Cộng hòa Arập Xyri

2/2/1971 :
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại và Thanh toán giữa Việt Nam và Angiêri