Các luật được Quốc hội khóa IV thông qua

11/9/1972 :
Pháp lệnh Quy định việc bảo vệ rừng