Các luật được Quốc hội khóa VI thông qua

19/12/1980 :
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980

20/12/1980 :
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2/12/1978 :
Pháp lệnh về việc Xin ân giảm án tử hình và xét duyệt án tử hình

21/11/1979 :
Pháp lệnh về Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

26/4/1980 :
Pháp lệnh sửa đổi và bổ sung một số điểm về thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh

22/1/1981 :
Pháp lệnh sửa đổi và bổ sung một số điều khoản của Pháp lệnh năm 1961 quy định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp

15/9/1977 :
+ Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Lào
+ Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Lào

13/12/1977 :
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ Ðức

29/11/1978 :
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Liên Xô

23/2/1979 :
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia

28/6/1979 :
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt Nam và Liên Xô

18/12/1979 :
+ Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Mông Cổ
+ Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt Nam và Ba Lan
+ Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định lãnh sự Việt Nam và Bungari
+ Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ Ðức
+ Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt Nam và Mông Cổ

27/3/1980 :
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Tiệp Khắc