Các luật được Quốc hội khóa VII thông qua

11/7/1981 :
Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

13/7/1981 :
+ Luật tổ chức Tòa án nhân dân
+ Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân

14/7/1981 :
Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

10/1/1982 :
+ Luật nghĩa vụ quân sự
+ Luật về sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam

9/7/1983 :
Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân

2/1/1984 :
Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

9/7/1985 :
Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3/1/1987 :
Luật Hôn nhân và gia đình

3/12/1981 :
Pháp lệnh Quy định việc xét và giải quyết các khiếu tố, tố cáo của công dân

23/5/1981 :
Pháp lệnh Trừng trị tội hối lộ

10/7/1982 :
Pháp lệnh Trừng trị các tội đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép

11/12/1982 :
Pháp lệnh Bảo vệ tài liệu lưu trữ quốc gia

3/3/1983 :
Pháp lệnh về Thuế Nông nghiệp

11/3/1983 :
Pháp lệnh sửa đổi một số điều về Thuế Công thương nghiệp

28/11/1983 :
Pháp lệnh về việc Phát hành công trái xây dựng Tổ quốc

4/4/1984 :
Pháp lệnh Bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh

3/6/1985 :
Pháp lệnh bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Pháp lệnh về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc

4/6/1985 :
+ Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước để tặng các nghệ sĩ, nhà giáo, thầy thuốc
+ Pháp lệnh quy định về giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước

13/9/1985 :
Pháp lệnh về việc Phát hành tiền ngân hàng mới, thu đổi tiền ngân hàng cũ

3/1/1986 :
+ Pháp lệnh Tổ chức Tòa án quân sự
+ Pháp lệnh Tổ chức Viện kiểm sát quân sự

8/11/1986 :
Pháp lệnh sửa đổi việc tính các định mức bằng tiền trong Ðiều lệ thuế công thương nghiệp và Ðiều lệ thuế hàng hóa

16/6/1981 :
Nghị quyết phê chuẩn Công ước về quy chế pháp chế, quyền ưu đãi và miễn trừ của các tổ chức kinh tế liên quốc gia

28/8/1981 :
Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư I ngày 6/8/1977 bổ sung các Công ước Giơnevơ ngày 12 tháng 8 năm 1949

29/10/1981 :
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt Nam và Cuba

30/11/1981 :
Nghị quyết phê chuẩn Công ước về loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ

22/1/1982 :
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa nước Việt Nam và Liên Xô

30/11/1982 :
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Cuba

15/12/1982 :
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt Nam và Pháp

30/3/1983 :
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về dân sự và hình sự giữa Việt Nam và Tiệp Khắc

31/8/1983 :
+ Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước về nguyên tắc giải quyết vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Campuchia
+ Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư tại Môngtơrêan ngày 30 tháng 9 năm 1977

31/8/1984 :
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt Nam và Nicaragoa

30/1/1985 :
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt Nam và Lào

27/2/1985 :
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hunggari

26/3/1985 :
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự giữa Việt Nam và Cuba

26/3/1985 :
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự giữa Việt Nam và Hunggari

28/10/1985 :
Nghị quyết về phê chuẩn Công ước về năng lực pháp lý, quyền ưu đãi và miễn trừ của Hội đồng Tương trợ kinh tế mà Chính phủ Việt Nam ký với Chính phủ Ba Lan

21/12/1985 :
Nghị quyết phê chuẩn Công ước quốc tế về viễn thông

1/4/1986 :
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung "Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Lào"

30/1/1986 :
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định quy hoạch biên giới giữa Việt Nam và Campuchia

16/2/1987 :
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề về dân sự, gia đình và hình sự giữa Việt Nam và Bungari.