Các luật được Quốc hội khóa VIII thông qua

18/4/1992 :
Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992

8/1/1988 :
Luật Đất đai

9/1/1988 :
Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

9/7/1988 :
+ Bộ luật Tố tụng hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
+ Luật Quốc tịch Việt Nam

11/1/1988 :
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch

4/1/1989 :
+ Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
+ Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

11/7/1989 :
+ Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân
+ Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
+ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

2/1/1990 :
+ Luật Báo chí
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

30/6/1990 :
Bộ luật Hàng hải Việt Nam

7/7/1990 :
+ Luật Công đoàn
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

8/8/1990 :
+ Luật Thuế doanh thu
+ Luật Thuế Lợi tức
+ Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt

12/7/1990 :
Bộ luật Hàng hải Việt Nam

2/1/1991 :
+ Luật Công ty
+ Luật Doanh nghiệp tư nhân
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật về Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

16/8/1991 :
+ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
+ Luật Phổ cập giáo dục tiểu học
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

19/8/1991 :
Luật Bảo vệ và phát triển rừng

4/1/1992 :
+ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
+ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

18/4/1992 :
+ Luật Bầu cử Ðại biểu Quốc hội
+ Luật Tổ chức Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

14/11/1987 :
Pháp lệnh về Lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam

28/11/1987 :
Pháp lệnh bổ sung, sửa đổi một số điều trong Ðiều lệ về thuế công thương nghiệp và Ðiều lệ về thuế hàng hóa

30/12/1987 :
Pháp lệnh Tổ chức luật sư

20/5/1988 :
Pháp lệnh về Kế toán và thống kê

10/12/1988 :
Pháp lệnh Chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam

22/11/1988 :
Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích

13/3/1989 :
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Pháp lệnh, Ðiều lệ về Thuế công thương nghiệp và thuế hàng hóa

17/4/1989 :
Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự

5/5/1989 :
Pháp lệnh Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

7/8/1989 :
Pháp lệnh về Tài nguyên khoáng sản

7/12/1989 :
+ Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự
+ Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính

31/8/1989 :
Pháp lệnh Thi hành án dân sự

29/9/1989 :
Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế

25/10/1989 :
Pháp lệnh về Ký kết và thực hiện điều ước Quốc tế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

11/2/1989 :
+ Pháp lệnh Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
+ Pháp lệnh Lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam
+ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh về Thuế nông nghiệp

16/11/1989 :
Pháp lệnh Ðê điều

23/2/1990 :
Pháp lệnh Hải quan

1/4/1990 :
Pháp lệnh Thanh tra

24/5/1990 :
+ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
+ Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính 

16/7/1990 :
Pháp lệnh Ðo lường

9/4/1990 :
+ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự
+ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Tổ chức Viện kiểm sát quân sự
+ Pháp lệnh Thuế tài nguyên

10/9/1990 :
+ Pháp lệnh Hợp đồng lao động
+ Pháp lệnh Thừa kế

24/11/1990 :
Pháp lệnh Lãnh sự

12/1/1990 :
Pháp lệnh Trọng tài kinh tế

1/7/1991 :
Pháp lệnh Thuế nhà, đất

2/1/1991 :
Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa

6/4/1991 :
Pháp lệnh Nhà ở

7/1/1991 :
Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

7/5/1991 :
+ Pháp lệnh Hợp đồng dân sự
+ Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân

8/11/1991 :
Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước

19/9/1991 :
+ Pháp lệnh Bảo hộ lao động
+ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát Nhân dân Việt Nam
+ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về Lực lượng An ninh Nhân dân Việt Nam

29/2/1992 :
Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam

Các hiệp định, hiệp ước, công ước quốc tế được phê chuẩn

Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định về hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Ấn Độ (ban hành ngày 28/4/1987).

Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Ápganixtan (ban hành ngày 5/2/1988).

Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư bổ sung lần thứ ba Hiến chương tổ chức Liên minh bưu chính thế giới (ban hành ngày 17/10/1989).

Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về các quyền trẻ em (ban hành ngày 20/2/1990).

Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định về quy chế biên giới quốc gia giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (ban hành ngày 24/5/1990).

Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định gia hạn nợ giữa Libi và Việt Nam (ban hành ngày 29/10/1990).