Các luật được Quốc hội khóa X thông qua

7/1/2002 :
Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

26/12/1997 :
+ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
+ Luật Các tổ chức tín dụng

1/6/1998 :
+ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
+ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước
+ Luật Quốc tịch Việt Nam
+ Luật Tài nguyên nước

11/12/1998 :
+ Luật Khiếu nại, tố cáo
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ðất đai
+ Luật Giáo dục

26/6/1999 :
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
+ Luật Doanh nghiệp
+ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

4/1/2000 :
+ Bộ luật Hình sự
+ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất

9/6/2000 :
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự

22/6/2000 :
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ðầu tư nước ngoài tại Việt Nam
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí

22/12/2000 :
+ Luật Phòng, chống ma túy
+ Luật Kinh doanh bảo hiểm

12/7/2001 :
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ðất đai
+ Luật Giao thông đường bộ
+ Luật Phòng cháy, chữa cháy
+ Luật Di sản văn hóa
+ Luật Hải quan

7/1/2002 :
+ Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) (thông qua ngày 18/12/2001)
+ Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) (thông qua ngày 24/12/2001)
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội
Luật Tổ chức Toà án Nhân dân (sửa đổi) (thông qua ngày 25/3/2002)

9/3/1998 :
+ Pháp lệnh Cán bộ, công chức
+ Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
+ Pháp lệnh Chống tham nhũng

7/4/1998 :
Pháp lệnh Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam

28/4/1998 :
Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi)

8/8/1998 :
Pháp lệnh về Người tàn tật

24/8/1998 :
Pháp lệnh về Ký kết và thực hiện Ðiều ước quốc tế

1/12/1998 :
Pháp lệnh sửa đổi Ðiều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng (ban hành ngày 28/2/2000)

5/1/1999 :
+ Pháp lệnh về Tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở
+ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

20/2/1999 :
Pháp lệnh Du lịch

8/5/1999 :
+ Pháp lệnh Phát hành công trái xây dựng Tổ quốc
+ Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

6/7/1999 :
Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Thuế Thu nhập đối với người có thu nhập cao

16/9/1999 :
Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích

18/10/1999 :
Pháp lệnh Ðo lường

4/1/2000 :
+ Pháp lệnh Thương phiếu
+ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa

12/5/2000 :
+ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức
+ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Chống tham nhũng
+ Pháp lệnh Người cao tuổi
+ Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

1/8/2000 :
Pháp lệnh sửa đổi Ðiều 18 của Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự

7/9/2000 :
+ Pháp lệnh Ðê điều
+ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão

9/10/2000 :
Pháp lệnh Thể dục thể thao

11/1/2001 :
+ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội
+ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước
+ Pháp lệnh Thư viện

15/4/2001 :
+ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
+ Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia

31/5/2001 :
Pháp lệnh Thuế Thu nhập đối với người có thu nhập cao

8/8/2001 :
+ Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
+ Pháp lệnh Luật sư

11/9/2001 :
Pháp lệnh Phí và lệ phí

30/11/2001 :
Pháp lệnh Quảng cáo
Các hiệp định, hiệp ước, công ước quốc tế được phê chuẩn

9/6/2000 :
Thông qua Nghị quyết số 36/2000/QH10 về việc phê chuẩn "Hiệp ước biên giới đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòaNhân dân Trung Hoa"

4/12/2001 :
Ban hành Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về quan hệ thương mại.