Các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua

72 luật và bộ luật được Quốc hội khóa XIV thông qua :

17/11/2016 :
+ Luật Đấu giá tài sản
+ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

22/11/2016 :
Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư

12/6/2017 :
+ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
+ Luật Quản lý ngoại thương
+ Luật Đường sắt

19/6/2017 :
+ Luật Chuyển giao công nghệ
+ Luật Thủy lợi
+ Luật Du lịch

20/6/2017 :
+ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
+ Luật Trợ giúp pháp lý
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13
+ Luật Cảnh vệ
+ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

21/6/2017 :
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

15/11/2017 :
Luật Lâm nghiệp

20/11/2017 :
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng

21/11/2017 :
+ Luật Thủy sản
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

23/11/2017 :
Luật Quản lý nợ công

24/11/2017 :
Luật Quy hoạch

8/6/2018 :
Luật Quốc phòng

12/6/2018 :
+ Luật Cạnh tranh
+ Luật An ninh mạng
+ Luật Tố cáo

14/6/2018 :
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
+ Luật Đo đạc và bản đồ

15/6/2018 :
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch

15/11/2018 :
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

19/11/2018 :
+ Luật Đặc xá
+ Luật Trồng trọt
+ Luật Chăn nuôi
+ Luật Cảnh sát biển Việt Nam
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

20/11/2018 :
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
+ Luật Phòng, chống tham nhũng
+ Luật Công an nhân dân

13/6/2019 :
+ Luật Quản lý thuế
+ Luật Đầu tư công
+ Luật Kiến trúc

14/6/2019 :
+ Luật Thi hành án hình sự
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ
+ Luật Giáo dục
+ Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

20/11/2019 :
Bộ luật Lao động

21/11/2019 :
Luật Thư viện

22/11/2019 :
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
+ Luật Dân quân tự vệ
+ Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

25/11/2019 :
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

26/11/2019 :
+ Luật Lực lượng dự bị động viên
+ Luật Chứng khoán
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

10/6/2020 :
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

16/6/2020 :
+ Luật Thanh niên
+ Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

17/6/2020 :
+ Luật Doanh nghiệp
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
+ Luật Đầu tư
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

18/6/2020 :
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
+ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

19/6/2020 :
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

11/11/2020 :
Luật Biên phòng Việt Nam

13/11/2020 :
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
+ Luật Cư trú
+ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
+ Luật Thỏa thuận quốc tế

16/11/2020 :
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

17/11/2020 :
Luật Bảo vệ môi trường

135 nghị quyết của Quốc hội được thông qua

21/7/2016 :
Nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

22/7/2016 :
+Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XIV
+ Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV
+ Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
+ Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XIV
+ Nghị quyết bầu Tổng thư ký Quốc hội khóa XIV
+ Nghị quyết bầu Tổng kiểm toán nhà nước

25/7/2016 :
Nghị quyết bầu Chủ tịch nước

26/7/2016 :
+ Nghị quyết về cơ cấu, tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV
+ Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ

27/7/2016 :
+ Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước
+ Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
+ Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
+ Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2017
+ Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14

28/7/2016 :
+ Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021
+ Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021
+ Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh
+ Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016"
+ Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016"

29/7/2016 :
+ Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014
+ Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

7/11/2016 :
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017

8/11/2016 :
Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020

9/11/2016 :
Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020

10/11/2016 :
Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

11/11/2016 :
+ Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
+ Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

14/11/2016 :
Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017

22/11/2016 :
+ Nghị quyết về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
+ Nghị quyết dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

23/11/2016 :
+ Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
+ Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

8/6/2017 :
Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

12/6/2017 :
Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018

19/6/2017 :
+ Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
+ Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015
+ Nghị quyết về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần
+ Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam-Lào
+ Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

20/6/2017 :
Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13

21/6/2017 :
+ Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
+ Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020
+ Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
+ Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016".

25/10/2017 :
Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng thanh tra Chính phủ

26/10/2017 :
Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc Bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng thanh tra Chính phủ

10/11/2017 :
Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018

13/11/2017 :
Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

14/11/2017 :
Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018

21/11/2017 :
Nghị quyết điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

22/11/2017 :
Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

24/11/2017 :
+ Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
+ Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
+ Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
+ Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

8/6/2018 :
Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018

12/6/2018 :
+ Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
+ Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019

15/6/2018 :
+ Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
+ Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”
+ Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”
+ Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
+ Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

23/10/2018 :
+ Nghị quyết bầu Chủ tịch nước
+ Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn

24/10/2018 :
Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

25/10/2018 :
Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

8/11/2018 :
Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019

9/11/2018 :
Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

12/11/2018 :
+ Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
+ Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan

14/11/2018 :
Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019

20/11/2018 :
Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

10/6/2019 :
+ Nghị quyết bổ sung một điều vào Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
+ Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020

11/6/2019 :
+ Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
+ Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

12/6/2019 :
Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

14/6/2019 :
+ Nghị quyết gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể
+ Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em"
+ Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị
+ Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
+ Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

11/11/2019 :
Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020

12/11/2019 :
Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

14/11/2019 :
Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020

18/11/2019 :
Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

22/11/2019 :
+ Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV
+ Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế

25/11/2019 :
+ Nghị quyết bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
+ Nghị quyết bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV

26/11/2019 :
+ Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
+ Nghị quyết về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước
+ Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn I

27/11/2019 :
+ Nghị quyết về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án
+ Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội
+ Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia
+ Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
+ Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
+ Nghị quyết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

8/6/2020 :
+ Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu
+ Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu
+ Nghị quyết gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động
quốc tế về Xóa bỏ lao động cưỡng bức

9/6/2020 :
Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021

10/6/2020 :
+ Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
+ Nghị quyết về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội

11/6/2020 :
+ Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
+ Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021
+ Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

12/6/2020 :
+ Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia
+ Nghị quyết bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

18/6/2020 :
+ Nghị quyết về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu
+ Nghị quyết phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

19/6/2020 :
+ Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội
+ Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
+ Nghị quyết về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020
+ Nghị quyết về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia
+ Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
+ Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
+ Nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
+ Nghị quyết kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

3/11/2020 :
Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc

11/11/2020 :
+ Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021
+ Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021

12/11/2020 :
+ Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021
+ Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
+ Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

13/11/2020 :
+ Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021
+ Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

16/11/2020 :
Nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

17/11/2020 :
+ Nghị quyết thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế
+ Nghị quyết về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
+ Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII
+ Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV