Cần coi trọng ý kiến đánh giá, giám sát của nhân dân

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng

Hà Nội (TTXVN 15/3/2024) Tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban đã có bài phát biểu về: “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN

Tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban đã có bài phát biểu về: “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng”.

Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình cho rằng, nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng mang tính định hướng quan trọng và nhấn mạnh đây là một trong những nhân tố bảo đảm cho thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội.

Những nội dung phát biểu cho thấy, công tác nhân sự Đại hội là vô cùng quan trọng nhưng cũng phức tạp, khó khăn, nặng nề, đòi hỏi Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cả hệ thống chính trị phải có cách làm thật sự công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ tin tưởng, mong muốn công tác nhân sự phải được triển khai trách nhiệm, để chọn lựa được đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược, xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả những tình huống phức tạp có quan hệ đến sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, sự sống còn của chế độ.

Đại tá Nguyễn Văn Thức, nguyên cán bộ Thanh tra, Quân chủng Phòng không-Không quân đồng tình với nội dung: “Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất cao ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tầm nhìn chiến lược; có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới.”

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thức, công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng cần cẩn trọng, đúng thực chất; tránh tình trạng nể nang, dân chủ hình thức. Lựa chọn cán bộ không chủ quan, mang tính cá nhân, cục bộ, không để các mối quan hệ xã hội khác tác động, ảnh hưởng đến việc lựa chọn chính xác phẩm chất, năng lực của cán bộ. Đặc biệt công tác nhân sự Đại hội phải được thực hiện nghiêm túc không để xảy ra tình trạng “lợi ích nhóm”, “chạy” phiếu bầu, “chạy” tín nhiệm. Làm công tác nhân sự cần tránh tư tưởng bè phái những người cùng hợp với mình thì cho là tốt, làm việc mắc lỗi nhưng che đậy, bảo vệ. ủng hộ lẫn nhau. Những người không hợp, thì tìm mọi cách gièm pha.

Đại tá Nguyễn Văn Thức cho rằng, để đánh giá phẩm chất, năng lực của cán bộ, cần lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao là một trong những tiêu chí quan trọng. Tuy nhiên, đánh giá cán bộ cần có cái nhìn tổng hợp, toàn diện về cán bộ, đánh giá từ trong nội bộ và từ bên ngoài, đánh giá từ trên xuống và từ dưới lên, trong đó cần coi trọng ý kiến đánh giá, giám sát của quần chúng nhân dân.

Đại tá Nguyễn Văn Thức chia sẻ, trong phát biểu: “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng", Tổng Bí thư lưu ý: “Kiên quyết không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn; đồng thời không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV những người có một trong các khuyết điểm sau: Bản lĩnh chính trị không vững vàng; không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cho cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm; thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán; không công bằng, công minh trong đánh giá, sử dụng cán bộ, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình; để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực lớn ở địa phương, cơ quan, đơn vị; không chịu nghiên cứu học hỏi; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm; ý thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, uy tín giảm sút; kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính; vi phạm quy định về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay”.

Để không bỏ sót những cán bộ có đức, có tài, Đại tá Nguyễn Văn Thức nêu quan điểm, người làm công tác cán bộ phải có thái độ đúng, khách quan, công tâm, vô tư, có tấm lòng trong sáng, toàn tâm, toàn ý vì lợi ích chung của tập thể, của Đảng, của Tổ quốc và nhân dân thì nhìn người mới rõ.

Đại tá Nguyễn Văn Thức bày tỏ mong muốn, công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng cần tiếp tục làm trách nhiệm, thận trọng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh: “Mục đích của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta là phải xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương mạnh, một Bộ Chính trị mạnh, một Ban Bí thư mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất cao xung quanh người đứng đầu để đủ sức gánh vác trọng trách vinh quang nhưng rất nặng nề của mình là lãnh đạo hoàn thành sứ mạng lịch sử, nhiệm vụ chính trị của mình, tổ chức toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức phấn đấu, vượt mọi khó khăn, gian khổ, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; đất nước ta ngày càng phát triển; nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với niềm tin yêu và sự mong đợi của toàn Đảng, toàn dân".

Nguyễn Hồng Điệp