[Video] Cảnh sát nhân dân

Ngày 20-7-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 34, công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan của Cảnh sát nhân dân, và ngày này trở thành ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Kể từ đó đến nay, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã trưởng thành về mọi mặt, trở thành một trong những lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu, làm nòng cốt trong sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.