CAO TRÀO VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ (1936-1939)

Vận dụng Nghị quyết Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII, và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ nhất, những năm 1936-1939, Đảng Cộng sản Đông Dương tập trung vào mục tiêu đấu tranh chống bọn phản động thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh, đòi tự do, dân chủ, hòa bình. Mặt trận dân chủ được thành lập, các cuộc đấu tranh công khai, hợp pháp, nửa hợp pháp diễn ra sôi nổi: phong trào Đông Dương đại hội, đòi quyền dân sinh, dân chủ, phong trào báo chí, đấu tranh nghị trường,… đã thu hút hàng vạn quần chúng tham gia, một lực lượng cách mạng hùng hậu ra đời.