[Infographics] Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày 17/7/1966, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang diễn ra hết sức quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước, khẳng định ý chí quyết tâm chiến đấu “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Đây là một văn kiện lịch sử quan trọng của Người, thể hiện một cách nhất quán, kiên quyết mục tiêu chiến đấu vì độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.