[Video] Chiến dịch Việt Bắc-Thu Đông 1947

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Chiến dịch Việt Bắc-Thu Đông 1947 là một chiến dịch quân sự do quân đội Pháp thực hiện tại Việt Nam trong chiến tranh Đông Dương, nhằm phá tan cơ quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt bộ đội chủ lực của Việt Minh. Nhưng dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với ý chí và tinh thần quả cảm, quân và dân ta đã làm thất bại cuộc tiến công của thực dân Pháp, góp phần đẩy mạnh phong trào chiến tranh du kích trên toàn chiến trường Việt Bắc, tạo tiền đề để đi đến thắng lợi cuối cùng.