[Video] Chiến thắng Đồng Xoài

Bình Phước là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, là địa bàn chiến lược quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nơi đây đã ghi dấu nhiều chiến công vang dội của quân và dân ta, trong đó có chiến thắng Đồng Xoài ngày 9/6/1965, đánh dấu trang sử vẻ vang trong lịch sử dân tộc: “Trận Đồng Xoài chớp đỏ rực trời Nam, Ánh sáng tự do sáng bừng năm châu bốn bể”. Chiến thắng Đồng Xoài không chỉ đánh dấu bước phát triển mới về phương pháp tác chiến “đánh điểm, diệt viện” (tiêu biểu là cách đánh công kiên, đánh vận động, tập kích) tiêu diệt nhiều sinh lực trên nhiều yếu địa, mà còn có ý nghĩa rất quan trọng là làm thay đổi cục diện chiến trường có lợi cho ta, bất lợi cho địch, góp phần làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam Việt Nam của đế quốc Mỹ.