[Photo] Chiến thắng Tây Bắc - bước trưởng thành vượt bậc của QĐND Việt Nam

Chiến thắng Tây Bắc thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, là bước trưởng thành vượt bậc của quân đội nhân dân Việt Nam, là bài học về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, rộng khắp.