[Video] Chiến thắng Thượng Lào: dấu son đặc biệt trong mối quan hệ Việt - Lào

Từ ngày 13/4 đến 3/5/1953, trong vòng chưa đầy 1 tháng, quân tình nguyện Việt Nam cùng với quân đội và nhân dân Lào anh em đã phối hợp tác chiến, làm nên chiến thắng Thượng Lào, tạo thế chiến lược mới cho cách mạng 2 nước. Chiến thắng này là một dấu son đặc biệt trong mối quan hệ Việt – Lào đoàn kết, keo sơn, như Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp từng khẳng định, đó là “Thắng lợi đầu tiên của quân đội nhân dân ta, của bộ đội chủ lực ta trong quá trình phối hợp chiến đấu với quân đội và nhân dân nước Bạn, thực hiện nhiệm vụ quốc tế của Đảng ta, của nhân dân ta đối với cách mạng Pathét Lào”.