[Photo] Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa VI (1976-1981)

  • Nhân dân Hà Nội bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa VI.

  • Nhân dân khu vực 3, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa VI.

  • Nhân dân thành phố Huế bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa VI

  • Nhân dân Tây Nguyên bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa VI

  • Phiên họp đầu tiên của Chính phủ do Quốc hội khóa VI bầu (1976-1981)

  • Ngày 20/9/1977, Việt Nam chính thức được kết nạp vào Liên hợp quốc. Ảnh: Lễ kéo cờ Việt Nam trước trụ sở Liên hợp quốc.