CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

Từ sau hòa bình lập lại (1954) và trong suốt thời kỳ tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, Đảng Lao động Việt Nam đã thực hiện một cách linh hoạt, mềm dẻo chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và đoàn kết quốc tế.

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III (tháng 12/1963) đã ra Nghị quyết “về tình hình thế giới và nhiệm vụ quốc tế của Đảng ta”; nêu rõ trách nhiệm của Đảng phải bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, chống chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh, chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa biệt phái trong phong trào cộng sản quốc tế, tăng cường đoàn kết quốc tế, kiên quyết chống chủ nghĩa đế quốc, ủng hộ mạnh mẽ phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân thế giới. Đây là kim chỉ nam cho hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong thời kỳ quốc tế có những diễn biến phức tạp.