CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. Chú trọng quan hệ trong cộng đồng ASEAN và với các nước có chung đường biên giới. Tăng cường quan hệ song phương và đa phương.