Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến Budapest, Thủ đô Hungary

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Tin Thế giới của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 2/8/1957