Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện 13/7/1925

Ngày 13/7/1925 Nguyễn Ái Quốc - mang bí danh Lý Thụy - được Ủy ban bãi công Cảng Tỉnh (Hồng Công và Quảng Châu) chọn tham gia diễn thuyết với chủ đề “Quan hệ giữa công nhân Trung Quốc với các dân tộc bị áp bức và sự cần thiết phải liên hiệp lại đánh đổ đế quốc”.
Ủy ban bãi công đã hoan nghênh, chấp nhận yêucầu của Nguyễn Ái Quốc và giới thiệu Người đi báo cáo ở một số cơ sở. Về việc này, báo Công nhân chi lộ đặc hiệu, số 20, ra ngày 14/7/1925 đã đưa tin “Một người Việt Nam gia nhập Đội diễn thuyết”và để giữ bí mật cho Nguyễn Ái Quốc, tờ báo dùng tên gọi Lý Mỗ.