Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 1/10/1947

Ngày 1/10/1947 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện trả lời Chi bộ Đảng Xã hội Pháp ở Sài Gòn yêu cầu cho biết lập trường của Chính phủ Việt Nam sau khi thành lập Chính phủ mới. 
Người nêu rõ lập trường kiên định “...Chính phủ và nhân dân Việt Nam lúc nào cũng sẵn sàng chấm dứt cuộc xung đột và đặt lại nền hòa bình một khi mà nước Pháp trịnh trọng tuyên bố nhìn nhận nền độc lập và thống nhất của chúng tôi”.