Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 1/12/1949

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 1/12/1949 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Giải thưởng cháu Bác Hồ”, đăng báo Vệ Quốc Quân, số 57.

Nhân dịp Tết Trung thu, các cháu nhi đồng xã Nam Hồng gửi biếu Người một bộ áo nâu và biếu các chiến sĩ 1.400 đồng để tặng đơn vị nào giết được nhiều giặc Pháp nhất. Người đã quyết định dành cả áo và tiền (Người thêm 600 đồng nữa cho đủ 2.000 đồng) để làm một giải thưởng gọi là “Giải thưởng cháu Bác Hồ” tặng cho bộ đội Vệ quốc quân và dân quân du kích nào đến cuối tháng 12/1949 giết được nhiều giặc, cướp được nhiều súng, lập được nhiều công nhất ở mặt trận Trung du.