Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 1/12/1953

Ngày 1/12/1953 Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày báo cáo “Tình hình trước mắt và nhiệm vụ cải cách ruộng đất”, tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa I.
Người nêu lên ý nghĩa, đường lối chung, phương châm của cải cách ruộng đất, đồng thời xác định vai trò của hai nhiệm vụ trung tâm là kháng chiến và cải cách ruộng đất và mối quan hệ khăng khít của hai nhiệm vụ ấy trong cách mạng Việt Nam. Người lưu ý những điểm cần chú ý, những kinh nghiệm, biện pháp cần được sử dụng để Luật cải cách ruộng đất được thông qua, công cuộc cải cách ruộng đất được thành công, kháng chiến thắng lợi.