Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 1/12/1954

Ngày 1/12/1954 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Nam bộ anh hùng”, bút danh C.B, đăng Báo Nhân dân, số 277.
Bài báo biểu dương nữ liệt sĩ Võ Thị Sáu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam bộ và chỉ rõ đó là tấm gương cho thanh thiếu niên cả nước học tập.